Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.
×
Multi-cases

klantenservice  

 x 

Winkelwagen is leeg

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Gelieve onderhevige algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met multi-cases door te lezen. Bij het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht, bevestigt u, dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft.
Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden.
Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk.
Onze aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend en niet bindend.
Multi-Cases is niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die op deze internetpagina's vermeld staat. Er zijn aan deze gegevens geen rechten te ontlenen. Uiteraard zijn de gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgelegd.

Prijzen

De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt, gelden alleen voor internetbestellingen. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief vracht en/of verzendkosten. Onze aanbiedingen gelden voor u tot 30 dagen na bekendmaking, voor zover niet anders wordt aangegeven. Minimale afname is de verpakkingseenheid. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten.

Levering en betaling

De levering geschiedt vanuit Serooskerke. Wij dragen het risico tot aan de overdracht aan de vervoerder. Levertijden moeten schriftelijk worden vastgelegd. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen (staking, lock-out) zijn wij niet aansprakelijk.

Garantie

Zichtbare gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk worden gemeld en verborgen gebreken uiterlijk tot aan het einde van de garantietermijn (6 maanden). Bij een tijdig gemelde, terechte klacht zorgen wij in geval van materiële gebreken voor vervanging, in geval van reparatiewerkzaamheden voor verbetering binnen een redelijke termijn. Overige vorderingen zijn uitgesloten, tenzij ze berusten op grove nalatigheid en opzet van onze kant. De klant draagt de kosten van het retour zenden van de vermeende gebrekkige waar. Mocht de reclamatie niet terecht blijken dan wordt voor de controlewerkzaamheden een redelijk bedrag in rekening gebracht.

Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen blijven onze eigendom tot deze volledig zijn betaald: u mag de goederen slechts verwerken of verkopen zolang u niet in gebreke bent. De uit het doorverkopen ontstane vorderingen draagt u als klant tot onze zekerheid ten volle op ons over, wij machtigen u, herroepbaar, om t.b.v. onze factuur uit uw naam invorderingsmaatregelen te nemen. Deze invorderingsmachtiging wordt herroepen wanneer u uw betalingsverplichtingen niet nakomt. Inpandgevingen en eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn niet toegestaan. Het terugnemen van en het c.q. beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen door ons betekent niet dat wij van de overeenkomst afzien -tenzij de Wet consumentenkrediet van toepassing is.

Betaling

Wij leveren tegen vooruitbetaling of contant bij levering. Bedrijven kunnen betalen op rekening na goedkeuring van onze administratie. Wissels en cheques worden slechts onder voorbehoud van betaling geaccepteerd. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Bij achterstallige betaling hebben wij het recht om vanaf het betreffende tijdstip onverwijld rente wegens te late betaling ter hoogte van het officiële rentetarief van de bank voor open rekening-courantkredieten in rekening te brengen. Doet zich een wezenlijke verslechtering van uw financiële positie voor, dan hebben wij het recht de gehele resterende schuld op te eisen en bovendien zekerheden te verlangen.

Rechts- en forumkeuze, nietigheid van onderdelen van de overeenkomst. Op deze algemene voorwaarden en op alle rechtsbetrekkingen tussen u en ons is het recht van de Nederlandse Staat van toepassing.

Opgemaakt op 22-06-2016

een inlay voor uw koffer(s) nodig? We maken graag een passende offerte!         

Bert Hendriks
Klantenservice

Hallo, hoe kunnen we u helpen?

Begin te chatten